Vedtægter

image_pdfimage_print

Vedtægter for Brønderslev Kommunes Arkivsamvirke
Vedtaget på den stiftende generalforsamling 11. august 2015
§ 1. Formål
Brønderslev Kommunes Arkivsamvirke (flg.: Arkivsamvirket) har til formål:
At repræsentere lokalarkiverne i forhold til Brønderslev kommune
At sikre arkivalier og indsamlingsdækning, hvis et arkiv ophører
At fungere som samarbejdsforum for lokalarkiverne i Brønderslev kommune
At koordinere arkivernes indkøb og brug af specialudstyr
At medvirke til uddannelse af lokalarkivernes medarbejdere
§ 2. Medlemmer
Arkivsamvirket består af 1 repræsentant fra hvert lokalarkiv i Brønderslev kommune.
I arkivsamvirkets møder må arkiverne gerne deltage med et medlem ud over repræsentanten, men kun denne er stemmeberettiget.
Et arkiv kan til enhver tid melde sig ud af Arkivsamvirket. Det sker uden ret til andel i Arkivsamvirkets evt. formue.
§ 3. Generalforsamling
Arkivsamvirkets generalforsamling afholdes i februar, og der indkaldes med 3 ugers varsel gennem mails.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg af formand
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (l hvert år) og l suppleant
6. Valg af 2 revisorer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende og udarbejder selv sin forretningsorden.
§ 4. Økonomi
Arkivsamvirket tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.
Arkivsamvirket hæfter alene for gæld med Arkivsamvirkets formue.
Kassereren, eller en af bestyrelsen valgt regnskabsfører, fører regnskab over de midler, Arkivsamvirket disponerer over. Regnskabet følger kalenderåret.
§ 5. Ændring af vedtægter
Ændring af vedtægter kan ske på den årlige generalforsamling.
Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra 2/3 af repræsentanterne i Arkivsamvirket.
Vedtægtsændringer sendes til Brønderslev kommune til orientering.
§ 6. Opløsning af Arkivsamvirket
Arkivsamvirket kan opløses, hvis 2/3 af repræsentanterne stemmer for det.
Ved en opløsning af Arkivsamvirket fordeles evt. overskud mellem arkiverne.